Leeder-Texte

Lütt Matten (Volksleed)

Lütt Matten de Haas
de maakt sik en Spaß
un geiht to studeern
dat Danzen to leern.
Un he danzt ganz alleen
op de achtersten Been.

Kummt Reinke de Voss
un denkt, dat’s ’n Kost
so flink op de Patten.
Un danzt ganz alleen
op de achtersten Been.

Kumm, laat uns tosam‘
ik kann as de Dam
de Kreih de speelt Fidel
denn geiht dat kandiedel.

 

Putt mit Bohnen (Danzleed)

Un wenn Marie nich danzen will,
denn hett se schebe Been,
denn treckt se lange Stebeln an,
so is dat nich to sehn.

Un wenn Marie ganz dösig deiht
un seggt, se ist to mööd,
denn hett se wiss blots Angst darför,
ik pett ehr op de Fööt.

Se meent, ik ga bi ’t Danzen ehr
al veel to deftig ran,
un kann bi dat Gewöhl
uk nich oppassen op mien Hann.

Se meent, ik will bi ’t Danzen blots
en grote lange Kuss
un faat ehr dorbi ganz gewiss
ok hemlich an de Bost.

Un wenn se noch nich danzen will,
denn weet ik wat ik do,
denn stopp ik ehr in’n Haversack
un binn em baben to.

Dat du mien Leefste büst (Volksleed)

Dat du mien Leefste büst, wat du wull weetst.
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heetst.

Kumm man üm Middernacht, kumm um Klock een,
Vader slöpt, Moder slöppt, ik slaap alleen.

Klopp an de Kamerdöör, faat an de Klink,
Vader drömt, Moder meent, dat deiht de Wind.

Wenn denn de Morgen graut, kreiht denn de Hahn,
Leefste mien, Leefste mien, du schallst nu gahn,
Leefste mien, dat deiht mi leed, du schallst nu gahn.

 


 

 

Newsletter